Salgs- og
leveringsbetingelser

Maj 2023

GENERELT

Følgende vilkår gælder for alle tilbud, salg og leverancer, der indgås mellem kunde og Nordturn Maskinfabrik ApS – herefter kaldet Nordturn.

TILBUD

Tilbud er gældende i 30 dage fra datoen tilbuddet er afgivet og der tages forbehold for prisreguleringer på råmaterialer.

PRISER

Priserne er gældende ab lager og er eksklusive levering, moms, andre udgifter, montage, emballage mv., medmindre andet er anført i tilbuddet. 

LEVERING

Levering sker ab fabrik, med mindre anden aftale er truffet. For den leverede totalmængde forbeholdes en produktionsmargin på +/- 10% af det bestilte antal. Leveringstid aftales individuelt.

 

 

Nordturn kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for kundens indirekte tab som følge af en forsinket eller manglende leverance. Kunden kan derfor hverken kræve nogen form for kompensation eller erstatning på grund af forsinket levering. 

LAGERORDRE

Ordrer lavet i en samlet produktion, kan lægges på lager hos Nordturn. Emner aftages i serier efter aftale.

 

Der kan ikke iværksættes tegningsændringer i afkaldsperioden og hele ordren skal være afkaldt inden for 12 måneder. 

EMBALLERING

Kasser mærkes med varenummer og mængde. Nordturn kan på ingen måde holdes ansvarlig for transportskader se punkt 11.

TEGNINGSMATERIEL

Tegningsmateriale leveres af kunden i så god stand, at det muliggør en produktion. Nordturn kan være behjælpelige med rentegning.

 

 

Modtagne tegninger, andre tekniske dokumenter eller teknisk information kan ikke uden samtykke fra den anden part anvendes til andet end det, der var formålet med overdragelsen. Uden samtykke fra den anden part må det nævnte materiale ikke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemand. 

AFBESTILLING

Afbestilling af en ordre skal ske inden produktionsstart. I tilfældet af at produktionen er igangsat og afbrydes, faktureres kunden for de allerede kørte emner + opstilling. 

REKLAMATION

Reklamation i forhold til fejl og mangler skal ske skriftligt og senest 8 dage efter varens modtagelse.

Reklamation i forhold til mangler, der ikke kan konstateres ved varens ankomst, skal foreligge skriftligt senest 30 dage fra fakturadato, herefter bortfalder Nordturns ansvar for det solgte i enhver henseende.

 

I tilfælde af reklamation af levering hvor der forekommer fejl, skal Nordturn altid kontaktes før nogen form for sortering bliver igangsat. Nordturn er berettiget til at hjælpe med eventuelle mangler, herunder at foretage en ny levering indenfor rimelig tid.

 

For varer, der af kunden er forsøgt ændret eller repareret, samt varer der har været forkert opbevaret, anvendt eller behandlet, har Nordturn ingen ansvar for.

Nordturn hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske tab indtrådt hos kundens eller tredjemand, som følge af mangler.

 

 

Finder kunden, at der er transportskader på varer eller uoverensstemmelse med fragtbrevets angivne kvantum og det fysiske modtagne, er det kundens ansvar, på varemodtagelsestidspunktet, at opsøge erstatningskrav hos transportøren. 

FORCE MAJEURE

Nordturn er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse, og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen:

 

 

Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed samt manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, ekstraordinære indgreb fra statslige eller EU-myndigheders side, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner eller andre omstændigheder som Nordturn ikke er direkte herre over. I disse tilfælde kan Nordturn udskyde levering, indtil hindringen er ophørt eller alternativt annullere aftalen helt eller delvist erstatningsfrit. 

FORSINKELSE

Anser Nordturn, at leverance ikke kan ske til den aftalte tid, eller bliver opmærksom på, at en forsinkelse kan være sandsynlig, skal kunden gives besked herom og informeres om hvornår levering regnes med at kunne finde sted. 

TVISTIGHEDER

Skulle der opstå uenigheder mellem kunden og Nordturn, som ikke kan løses ad forhandlingernes vej, afgøres disse ved de almindelige danske domstole.